Livsmedelsstrategier

Här hittar du både den nationella livsmedelsstrategin och de regionala. Är det något som saknas?

Kontakta oss

Sweden Food Arena

En nationell arena där företag inom hela livsmedelskedjan samverkar kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan.

Jordbruksverket – Nationell samordning av arbetet med regionala livsmedelsstrategier

Jordbruksverket har av regeringen i uppdrag att främja samverkan mellan olika berörda aktörer på nationell nivå kring livsmedelsstrategin.

BLEKINGE – Mat & Livsmedelsstrategi Blekinge 2018–2025

Vår mat & livsmedelsstrategi för Blekinge tar avstamp i principen om livsmedelsproduktion inom ramen för ekologisk, social och ekonomisk långsiktighet.

GOTLAND – En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2025

Mat- och livsmedelsnäringarna är ett tydligt identifierat styrkeområde i tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020.

GÄVLEBORG– Regional handlingsplan för livsmedelsproduktion

Handlingsplanen för livsmedelsproduktion fokuserar på de utmaningar och möjligheter som finns i Gävleborg och arbetar för att vi regionalt ska kunna bidra till det nationella målet.

HALLAND – Livsmedelsprogram Halland

Är en öppen och kreativ process där vi tillsammans skapar det nya och innovativa, möter nya utmaningar och blir ännu bättre på att stärka varandra med fyra insatsområden som spets. Läs mer på www.mathalland.se

KALMAR – Växande värde – en livsmedelsstrategi för Kalmar län

Strategin går ut på att göra Kalmar län till en välkänd livsmedelsregion av högsta klass. Här hittar du mer information om hela strategin och det arbete som pågår i länet.

SKÅNE – Smart mat

I strategin presenterar vi visionen för Skåne 2030 och de fem strategiska samhandlingsområden som ska hjälpa oss att förverkliga våra vägval.

VÄRMLAND – Strategi för livsmedelsnäringarna i Värmland

Strategin är till för de värmländska primärproducenterna och förädlarna i syfte att utveckla en lönsam och hållbar livsmedelssektor i Värmland.

VÄSTRA GÖTALAND – Livsmedel och gröna näringar

Västra Götalandsregionen inriktning för långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning bygger på uppdraget att främja regional utveckling och invånarnas hälsa.

ÖSTERGÖTLAND – Regional livsmedelsstrategi

Regional livsmedelsstrategi Östergötland är ett viktigt steg för att skapa ett livskraftigt Östergötland. Ett av målen är att öka användningen av svenska och lokala råvaror

STOCKHOLM – Livsmedelsstrategi

Att Stockholm är en marknad för livsmedelsproducenter från hela landet är viktigt! Ledstjärna för arbetet med länets livsmedelsstrategi är målet om ett hållbart livsmedelssystem som präglas av ekologisk livskraft, ekonomisk bärkraft och socialt välmående. I det ingår bland annat lönsamma företag, tillväxt i berörda näringar och fler arbetstillfällen på landsbygden.