Nätverk, forsknings- och stödaktörer

Här hittar du länkar till olika typer av stödaktörer som är relevanta för Sveriges livsmedelsföretag. Vi har sorterat aktörerna under kategorierna Regionala stödaktörer, Forskningsaktörer, Internationellt stöd, Privata initiativ för företagsutveckling och Projekt / Nätverk / Föreningar. Hoppas du hittar din bästa framtida samarbetspartner här! Hör av dig om du har tips på fler relevanta aktörer!

Kontakta oss

REGIONALA STÖDAKTÖRER FÖR LIVSMEDELSFÖRETAG

Blekinge- CLUK Centrum för Livsmedelsutveckling i Karlshamn

CLUK hjälper både stora och små företag att testa och utveckla livsmedelsprodukter. Vi erbjuder kompetens, rådgivning och flexibel utrustning för utveckling och småskalig produktion.

Kontakt: Verksamhetsledare Cissi Lingerud, cissi.lingerud@cluk.se eller 0708-74 57 31


Gotland Grönt Centrum 

Gotland Grönt Centrum skapar kunskap och lönsamt företagande för en hållbar framtid. Vi utbildar, stöttar utveckling och är mötesplatsen för de gröna näringarna.

Kontakt: Projektledare Susanne Welin Berger, susanne.welin-berger@grontcentrum.se eller 0707-26 28 88


Hallands Matgille

Hallands Matgilles huvudfokus ligger i att utveckla och att stötta små/medelstora livsmedels-förädlande företag i Halland till att bli mer konkurrenskraftiga och hållbara.

Kontakt: Verksamhetsledare Anna-Maria Spaniol, anna-maria@hallandsmatgille.se eller 0728-19 83 85


Signerat Halland

Signerat Halland är ett nätverk och ett halländskt mat- och dryckesvarumärke. Vi som står bakom är livsmedelsproducenter, som med stort engagemang och kunnande vill bjuda på det allra bästa.

Kontakt: Verksamhetsledare Anna-Maria Spaniol, anna-maria@hallandsmatgille.se eller 0728-19 83 85


Kalmar län – Livsmedelsutveckling Sydost

Livsmedelsutveckling Sydost är en gedigen satsning på utveckling och innovation av Kalmarregionens livsmedelsbransch.

Kontakt: Projektledare Thomas Isaksson, thomas.s.isaksson@regionkalmar.se eller 0703-37 95 34


Lokalproducerat i Väst – Västra Götaland

Lokalproducerat i Väst är ett resurscentrum för småskaliga livsmedelsproducenter i Västra Götaland som ger råd, coachar och utvecklar småskaliga livsmedelsföretag för att skapa tillväxt och sysselsättning i regionen.

Kontakt: Projektledare Malin Andersson, malin@lpiv.se eller 0724-02 56 06


Region Gävleborg – Matvärden

Föreningen Matvärden arbetar för att boende och besökare i Gävleborgs län ska kunna ta del av den mat och dryck som produceras här. Projektet Hållbar mat för framtiden (2018-2021) verkar för en hållbar ökad livsmedelsproduktion av livsmedel, genom innovativa idéer och produkter i hela värdekedjan samt att öka självförsörjningsgraden och minska sårbarheten i Gävleborg.

Kontakt: Koordinator Linda Elverstig, linda@matvarden.se  eller 0705-93 65 32


Skåne- Krinova

Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling.  Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till såväl företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på regional, nationell och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel.

Kontakt: Ansvarig KrinovaMAT & Business Designer, Hannes van Lunteren, hannes@krinova.se  eller 0706-11 41 80


Skåne- Livsmedelsakademin

Vi skapar förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom livsmedelsnäringen. Vi är klusterorganisationen som samlar små och stora aktörer som tillsammans vill utveckla framtidens mat, dryck och måltider.

Kontakt: VD, Lotta Törner, lotta.torner@livsmedelsakademin.se eller 0705-80 59 09


Stockholm- Matlust 

MatLust är ett femårigt EU-projekt vars mål är att stärka tillväxt och hållbarhet inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen samt att etablera Södertälje som regional livsmedelsnod.

Kontakt: Projektledare Helena Nordlund, helena.nordlund@sodertalje.se eller 08-523 071 23


Värmland- Nifa 

Nifa är branschförening för värmländska mat- och dryckesföretag där kompetens samlas och samverkan ska leda till affärsutveckling och ökad lönsamhet. Hos oss får du som företagare råd och stöd om vägar för ditt företags framtida utveckling.

Kontakt: Verksamhetsledare Claes Jonasson,  claes.jonasson@nifa.se eller 0725-14 98 59


Västra Götaland, Halland och Värmland- Industriell Dynamik

Industriell Dynamik är en resurs för teknik- och affärsutveckling riktad till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland, Halland och Värmland. Man erbjuder kostnadsfri behovsanalys och kontakt med experter inom rätt område.

Kontakt: Susanna Moore,  susanna.moore@ri.se eller 0703-86 66 12


Västra Götaland- Livsmedelsacceleratorn

Livsmedelsacceleratorn är en oberoende lots till externa kompetensbärare och finansiering. Vi erbjuder kostnadsfri genomlysning av företagsbehov, skapar nätverk & mötesplatser för den regionala livsmedelsbranschen.

Kontakt: Verksamhetsledare Susanna Moore, susanna.moore@ri.se eller 0703-86 66 12


Örebro- Inkubera

Hos Inkubera utvecklas innovativa tillväxtbolag. Genom Inkubera får du det stöd du behöver för att utveckla produkt, affär, och kontakt med potentiella kunder, finansiärer och marknader.

Kontakt: Verksamhetscontroller Julie Ammer, julie@inkubera.se eller 0706-68 04 96


Östergötland- Vreta Kluster

Vreta Kluster finns till för alla som verkar inom de gröna näringarna, alla de som jobbar inom jordbruk, skogsbruk, energi och mat. Det är deras framtid, utveckling och tillväxt som driver oss.

Kontakt: Jesper Lindstöm, jesper@jlutveckling.se eller 0708-99 33 63


FORSKNINGSAKTÖRER 

Chalmers Tekniska Högskola- Livsmedelsvetenskap

Livsmedelsvetenskap fokuserar främst på mat och hälsa genom att studera molekyler, celler och hela kroppen. Vår forskning syftar också till att förhöja livsmedelskvalitet, minska svinnet och att använda alternativa källor för att producera näringsämnen.

Kontakt: Karin Jonsson, postdoktor, karin.jonsson@chalmers.se eller 0731-50 30 20


Food Science Sweden

A national platform aimed at strengthening and visualising Swedish food science research.

Kontakt: Anna Ström, verksamhetsledare, anna.strom@chalmers.se eller 031 772 34 06


Göteborgs Universitet- Institutionen för Kost och Idrottsvetenskap

Välkommen till institutionen för kost- och idrottsvetenskap – IKI – med en helhetssyn på människans möte med mat och måltider respektive idrott och fysisk aktivitet.

Kontakt: Anna Post, forskare, anna.post@ped.gu.se eller 0736-22 70 11


Högskolan Kristianstad – Forskning inom mat och måltidsvetenskap

Vid Högskolan Kristianstad fokuseras forskningen inom ämnet på områdena livsmedelsvetenskap, nutrition och hälsa, matkultur och kommunikation av mat- och måltider.

Kontakt: Viktoria Olsson, programområdesansvarig, viktoria.olsson@hkr.se eller 044-250 38 17


Linnéuniversitetet – Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Vår forskning är inriktad mot livsmedelsvetenskap och nutrition. Fokus ligger på matens kvalitet och utveckling av nya hälsosamma livsmedel.

Kontakt: Cornelia Witthöft, professor, cornelia.witthoft@lnu.se, 0725-29 58 10 eller Maria Bergström, programkoordinator Nutrition och livsmedelsvetenskap, maria.bergstrom@lnu.se, 0730-92 57 65


Livsmedelskollegiet

Vår uppgift är att främja livsmedelsforskning i södra Sverige och att verka för ett ökat samarbete mellan medlemmarna.

Kontakt: Alexander Milanov, ordförande, alexander.milanov@inter.ikea.com eller 070-420 56 21


Lunds Tekniska Högskola – Institutionen för livsmedelsteknik

I vår forskning och undervisning inom institutionen för livsmedelsteknik sätter vi produkter, processer och/eller människan i fokus. För att möta frågeställningar med en relevans för livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och andra närliggande branscher utför vi experimentella och teoretiska studier utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund.

Kontakt: Yvonne Granfeldt, prefekt, yvonne.granfeldt@food.lth.se eller 0705-69 33 75


Lund University Food Studies

Lund University Food Studies (LUFO) har bildats som en samlande plattform för hela verksamheten inom livsmedelsområdet i Lund. Genom LUFO synliggörs universitetets verksamhet inom livsmedelsområdets olika delar.

Kontakt: Håkan Jönsson, koordinator, hakan.jonsson@kultur.lu.se  eller 046–222 95 12

Nutritionsfakta.se – Kunskapsportalen om mat och hälsa

nutritionsfakta.se bidrar till en saklig samhällsdiskussion om mat och hälsa, förbättrar förutsättningarna för en god folkhälsa och underlättar innovationer inom mat-hälsaområdet genom att sammanfatta aktuellt kunskapsläge inom nutritionsområdet, sätta nya rön om mat och hälsa i ett sammanhang och att erbjuda ett forum för vetenskapligt baserad information och diskussion om aktuella nutritionsfrågor.


RISE Jordbruk och Livsmedel

Vi utför forskning och innovation i hela livsmedelskedjan, från jordbruksproduktion och marina livsmedel över industri och handel ända till konsumentledet.

Kontakt: Ulf Sonesson, programledare Hållbara system i livsmedelskedjanulf.sonesson@ri.se eller 010-516 66 17; Lina Svanberg, programledare Behovsstyrd produktinnovation, lina.svanberg@ri.se eller 010-516 66 79; Anna Rydberg, programledare Innovativa tekniker och processer, anna.rydberg@ri.se eller 010-516 69 55


SLU Future Food

En plattform för forskning och samverkan för att ta fram kunskap, lösningar och innovationer som syftar till att hela livsmedelssystemet ska präglas av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet för att övervinna morgondagens utmaningar.


SLU Partnerskap Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i södra Sverige.

Kontakt: Carl Otto Swartz, carl.otto.swartz@slu.se eller 0725-03 78 04


Uppsala Universitet – Kostvetenskap

Vid institutionen finns flera forskningsinriktningar samlade under två huvudområden: dietetikens kommunikation och måltidsforskning (den offentliga måltiden är en betydande del inom måltidsforskning).

Kontakt: Ingela Marklinder, universitetslektor, ingela.marklinder@ikv.uu.se eller 018-471 23 12


Örebro Universitet-Måltidskunskap

Forskning inom ämnet måltidskunskap är uppbyggd i samverkan med olika discipliner med gemensamma forskningsfrågor kring måltiden.

Kontakt: Åsa Öström, professor, asa.ostrom@oru.se eller 019-30 20 11


INTERNATIONELLT FÖRETAGSSTÖD

Business Sweden

Business Sweden genomför årligen ett flertal aktiviteter för att stödja och underlätta exportsatsningar för livsmedelsföretag. Målet är att skapa uppmärksamhet kring svenska produkter och trigga potentiella marknader och internationella köpare.

Kontakt: Maria Varnauskas, senior projektledare, maria.varnauskas@business-sweden.se eller 0708-15 02 63


EU SME Support 2020

Ett supportkontor för små och medelstora bolag, som erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd. Supportkontoret är ett projekt finansierat av VINNOVA och Tillväxtverket. Syftet är att öka svensk SME-medverkan i Horizon2020 & Eurostars. Via länken hittar du supportkontorets helpdesk där du får hjälp med en fråga inom 48 timmar.


Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network har som uppgift att kostnadsfritt informera, utbilda och vägleda dig som företagare om möjligheter på den internationella marknaden. För direktkontakt med en av de svenska rådgivarna inom livsmedelsområdet går det bra att kontakta Linus Arnold, linus.arnold@ri.se eller 010-516 67 24


PRIVATA INITIATIV FÖR FÖRETAGSUTVECKLING

Agfo Growth

AGFO growth vill hjälpa utmanare med inom agtech och foodtech att realisera sina affärsidéer. Vi hjälper till med kompetens, resurser, nätverk och kapital.  Bakom AGFO och AGFO growth står mediebolaget LRF Media som tillsammans med strategikonsultbolaget Macklean och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Kontakt: Johan Svensson, affärsutvecklingschef LRF Media, johan.svensson@lrfmedia.se


Fazer Brainhow

Fazer Brainhow creates a science-based understanding on the impact of nutrition, sleep, and mental and physical exercise on our cognitive performance and well-being. Based on this understanding, we aim to create new product and service innovations together with partners in an ever-evolving ecosystem.

Contact: Päivi Juolahti, Head of Fazer Lab, paivi.juolahti@fazer.com


PINC

PINC is an incubator for radical innovation in and around the food industry. PINC is a green-house and catalyst for new ideas aiming to fuel businesses by exploring the future of great taste. As a satellite to food and beverage company Paulig, building on 140 years of Paulig experience, we look beyond everyday product development. What do culinary habits look like in five, ten or twenty years? What do we eat? When, how, where – and why?

Contact: Fanny Nachemson, Venture & Innovation Project Leader, fanny.nachemson@paulig.com


Lantmännens Växthus 

Lantmännens Växthus är en accelerator för åkerns innovationer och alla idéer som rör matproduktion – från jord till bord. Idéer behöver rätt miljö för att växa och hos oss får du som entreprenör hjälp med att utveckla din idé till en lönsam affär.

Kontakt: Jakob Söderström, programansvarig för Växthuset,  jakob.soderstrom@lantmannen.com


Sweden Foodtech

We accelerate transformative entrepreneurship for the next-gen food system, driven by tech, data and innovation.

Kontakt: Tetiana Siianko, Head of Acceleration Programs, tetiana@swedenfoodtech.com

PROJEKT / NÄTVERK / FÖRENINGAR

LivsmedelsFöreningen

Livsmedelsföreningen är en ideell förening och en intresseorganisation för personer som är verksamma inom hela livsmedelskedjan.

Kontakt: Ewa Wiklund, verksamhetsledare, ewa@livsmedel.se eller 0706-06 70 45


Måltid Sverige

Måltid Sverige är en samlande arena för oss som arbetar med måltiden inom skola, vård eller omsorg.

Kontakt: Maria Helmersson, verksamhetsledare, maria.helmersson@ri.se eller 010-516 67 19


Sjömatsfrämjandet

Sjömatsfrämjandets syfte är att främja en långsiktig, god utveckling för fisk och skaldjur i vid bemärkelse.

Kontakt: Karin Fagerståhl, verksamhetsansvarig, karin@sjomatsframjandet.se eller 0707-41 97 79


Skolmatsakademin

Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk i Västra Götaland för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan.

Kontakt: Elsa Fries, verksamhetsledare, elsa.fries@ri.se eller 010-516 66 13


Smaka på Skåne

Vi arbetar för att Smaka på Skåne ska vara den bästa plattformen för samverkan för alla som vill vara med och utveckla Skåne till en kulinarisk frontregion.

Kontakt: Elin Pettersson, projektledare, elin.pettersson@livsmedelsakademin.se eller 0703-62 22 26