Samverkanspartners

VI ÄR MED I SAMLA SVERIGE

Hjälper både stora och små företag att testa och utveckla livsmedelsprodukter. Vi erbjuder kompetens, rådgivning och flexibel utrustning för utveckling och småskalig produktion.


Till Cluk

Gotland Grönt Centrum AB skapar kunskap och lönsamt företagande för en hållbar framtid. Vi utbildar, stöttar utveckling och är mötesplatsen för de gröna näringarna.


Till Gotland Grönt Centrum

Nifa är branschförening för värmländska mat- och dryckesföretag där kompetens samlas och samverkan ska leda till affärsutveckling och ökad lönsamhet. Hos oss får du som företagare råd och stöd om vägar för ditt företags framtida utveckling.


Till Nifa

Vi skapar förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom livsmedelsnäringen. Vi är klusterorganisationen som samlar små och stora aktörer som tillsammans vill utveckla framtidens mat, dryck och måltider.


Till Livsmedelsakademin

Livsmedelsacceleratorn är en oberoende lots till externa kompetensbärare och finansiering. Vi erbjuder kostnadsfri genomlysning av företagsbehov, skapar nätverk & mötesplatser för den regionala livsmedelsbranschen.


Till Livsmedelsacceleratorn

Vi är en triple helix-organisation som främjar samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet. Vi skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhälls-utveckling på lokal och regional nivå i Blekinge.


Till Netport

Region Skåne stöttar företagare, främjar innovationer, marknadsför Skåne och stimulerar arbetsmarknaden.


Till Region Skåne

Region Värmland arbetar strategiskt och långsiktigt för att Värmland ska bli ännu starkare inom områdena entreprenörskap, klusterutveckling, forskning och innovationer och ett resurseffektivare samhälle.


Till Region Värmland

Västra Götalandsregionen ansvarar för tillväxt och utveckling. Genom att tillvarata möjligheterna i aktuella samhällsutmaningar skapar vi en hållbar regional utveckling.


Till Västra Götalandsregionen

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.


Till Business Sweden

Tillväxtverket stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft. Vi skapar förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.


Till Tillväxtverket

Hallands Matgille huvudfokus ligger i att utveckla och att stötta små/medelstora livsmedels-förädlande företag i Halland till att bli mer konkurrenskraftiga och hållbara.


Till Hallands Matgille

Livsmedelsföretagen verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.


Till Livsmedelsföretagen

LRF är en företagarorganisation för företagare inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäringen och andra företagare med sin bas i landsbygden, till exempel livsmedelsförädling.


Till LRF

MatLust är ett femårigt EU-projekt vars mål är att stärka tillväxt och hållbarhet inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen samt att etablera Södertälje som regional livsmedelsnod.


Till Matlust

Region Gotland har det regionala utvecklingsansvaret. I aktuellt tillväxtprogram är mat- och livsmedelsnäringarna ett styrkeområde med hållbar utvecklingspotential.


Till Region Gotland

Livsmedelsprogram för Halland är den samlande kraften. Fyra tematiska insatsområden; marknad/innovation, måltidsturism, offentliga måltider och kompetensfrågor.


Till Region Halland

Region Östergötland arbetar för att företagen i Östergötland ska ha tillgång till rätt kompetens, stöd och kapital för att ha möjlighet att utvecklas.


Till Region Östergötland

Signerat Halland är ett nätverk och ett halländskt mat- och dryckesvarumärke. Vi som står bakom är livsmedelsproducenter, som med stort engagemang och kunnande vill bjuda på det allra bästa.


Till Signerat Halland

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Det sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.


Till SLU

Region Stockholm har en viktig roll som ansvarig för den övergripande regionala planeringen. Arbetet tar avstamp i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, som beskriver den gemensamma viljan för regionens utveckling.


Till Region Stockholm

Vreta Kluster finns till för alla som verkar inom de gröna näringarna, alla de som jobbar inom jordbruk, skogsbruk, energi och mat. Det är deras framtid, utveckling och tillväxt som driver oss.


Till Vreta Kluster

Region Blekinge stärker och utvecklar näringslivet i Blekinge genom att initiera och fånga upp idéer som kan utveckla branscher och företag, få fler att vilja bli entreprenörer, få fler nya företag att startas och få företag att välja att flytta till Blekinge.


Till Region Blekinge

Region Gävleborg stödjer företagens utveckling genom offentligt finansierade resurser för nyföretagande, affärsutveckling, kapitalförsörjning, export, import, investeringar, etableringar och innovativa miljöer.


Till Region Gävleborg

Kalmar län ska vara en region där samverkan mellan alla aktörer ger länet en unik konkurrenskraft och en stark koppling mellan stad och land. De gröna näringarna är viktiga, men det behövs utveckling och nytänkande för att växa vidare. Livsmedelsstrategin bidrar till detta.


Till Kalmar Län

Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus är Region Kalmar läns satsning för ökad konkurrenskraft och tillväxt, hållbara och innovativa produkter och nya samarbeten i livsmedelsbranschen.


Till Livsmedelsutveckling Sydost

Lokalproducerat i Väst är ett resurscentrum för småskaliga livsmedelsproducenter i Västra Götaland som ger råd, coachar och utvecklar småskaliga livsmedelsföretag för att skapa tillväxt och sysselsättning i regionen.


Till Lokalproducerat i Väst

Föreningen Matvärden arbetar för att boende och besökare i Gävleborgs län ska kunna ta del av den mat och dryck som produceras här. Projektet Hållbar mat för framtiden (2018-2021) verkar för en hållbar ökad livsmedelsproduktion av livsmedel, genom innovativa idéer och produkter i hela värdekedjan samt att öka självförsörjningsgraden och minska sårbarheten i Gävleborg.


Till Föreningen Matvärden

Dalarna Science Park är innovationsarenan som stödjer utveckling av talangfulla människor och företag med ambitioner. En av inriktningarna är Livsmedelsproduktion där de genom projektet FRODA erbjuder affärsutveckling för livsmedelsföretag samt undersöker förutsättningar för samverkan i livsmedelskedjan i Dalarna. De driver också KLIPP KLImatsmart Protein-Produktion där de utvecklar nya innovativa möjligheter för handel över gränsen till Norge av foder och insektsbaserade proteinprodukter.


Till Dalarna Science Park

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad och ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.


Till Länsstyrelsen Dalarnas län