Test & Demokartan


TESTBÄDDAR

Vi har en förhoppning om att kunna bygga en riktigt bra test- & demokarta över de labb-, pilot- och uppskalningsanläggningar som är riktade mot livsmedelsföretagen. Den drömmen får leva lite till. Det vi nu kan erbjuda är länkar till de testbäddar som vi har kunnat hitta i vårt avlånga land. Känner ni till fler test- och demonstrationsmiljöer som är relevanta för livsmedelsföretagen?
Tveka inte att höra av er så synliggör vi gärna dem här!
Kontakta oss


Acturum Biovation – laboratorier och utrustning i världsklass

Företagsparken Acturum Biovation är samarbetspartner till Matlust i Södertälje. I Astra Zenekas gamla lokaler för R&D erbjuder man ett fullskaligt biotechlab som går att hyra in sig i. ”Livsmedelsutvecklare kan ha god nytta av allt från vågar, pH-mätare, centrifuger, magnetomrörare, mikroskop, värme- och kylskåp. Här kan processer som att homogenisera och fermentera livsmedel kontrolleras fullt ut.”


Akvamarin – testbädd för marina livsmedel

Testsite Akvamarin har för avsikt att driva nationell hållbar utveckling av marint vattenbruk och nyttjande av marina råvaror till livsmedel, foderingredienser och bioaktiva substanser för en rad olika ändamål. Testbädden skapar möjligheter att testa och utveckla produkter, tekniker och system, för bland annat odling och produktion av sjömat, innan de når kommersiell skala. Parter är Göteborgs universitet, Chalmers och RISE.


Balsgård – testbädd för ökad innovationskraft hos dryckesföretag

För att stärka innovationskraften hos små och medelstora dryckes- och livsmedelsföretag har en gemensam satsning gjorts av Sveriges Lantbruksuniversitet, Högskolan Kristianstad, Krinova Incubator & Science Park och Mårtensson Consulting. ”Satsningen har gjorts för att utveckla, tillgängliggöra och säkerställa testbädden på Balsgård som en långsiktig utvecklingsresurs.” Testbädden ligger utanför Kristianstad, i anslutning till SLU:s växtförädling. I regionen finns god tillgång till både äpplen och bär, liksom kompetens kring odling, process och kvalitet.


CLUK i Karlshamn – pilotanläggning för dryck, mejeri, sås och desserter

CLUK hjälper både stora och små företag att testa och utveckla livsmedelsprodukter. Man erbjuder kompetens, rådgivning och flexibel utrustning för utveckling och småskalig produktion. ”Vi arbetar främst med pumpbara produkter som drycker, mejeriprodukter, såser, sylter och desserter, men även andra typer av livsmedel är välkomna”.


Foodhills pilotfabrik – med fokus på cirkulär livsmedelsproduktion

Foodhills vision är att utveckla en livsmedelsproduktion som är innovativ, hållbar och resurseffektiv. På Foodhills finns flera pilotfabriker för dig som vill utveckla ett livsmedel i mindre skala. Här finns det mesta som behövs för att köra igång. Våra pilotfabriker har tillgång till hetluftsånga, vacuumförpackning, en frysanläggning och mycket annat.


GigaCow

Digitaliseringen av jordbruk gör det möjligt att samla in allt mer data från våra mjölkgårdar med automatiserade metoder. Tillsammans med genomisk avelsvärdering och nya uppkopplade sensorer innebär det stora möjligheter för ökad produktion på svenska mjölkgårdar även i ett förändrat klimat.


MatLusts Testbädd – testning, rådgivning och utvärdering

”Till MatLusts testbädd kan företag vända sig som vill utveckla en livsmedelsprodukt i nära samarbete med slutanvändare. Företagare/innovatörer kan få hjälp med testning, rådgivning och utvärdering. Genom arbetet i testbädden kan företag få fram nya eller utvecklade produkter riktade mot storköksmarknaden.”


Odlade Stadsbasarer

Odlande stadsbasarer är ett innovationsprojekt vars målsättning är att genom urban odling bygga en småskalig, hållbar industri som skapar nya arbetstillfällen och möjlighet att nå ut för nystartade företag fokuserade på innovativ miljöteknik. Projektet drivs av Nya Rågsveds Folkets Hus, i samarbete med såväl kommunala som privata intressenter och med stöd av Vinnova.


Open Lab Skåne – välutrustad instrumenthall

Open Lab Skåne är ett samarbetsprojekt mellan Malmö universitet, Lunds universitet och SmiLe Incubator. Uppdraget är att underlätta innovation genom att öppna våra laboratorier och möjliggöra tillgång till utrustning och expertis. På Open Lab Skåne finns en instrumenthall dit både små och stora företag kan komma för att testa framställning och karaktärisering av livsmedelsprodukter. Klicka på rubriken Food Engineering, så rullas en lista ut över vilka processer man kan testa i Open Lab Skånes instrumenthall. 


RISE – Algforskningsanläggning

Vi behöver minska koldioxidutsläppen och öka andelen förnybara biomaterial och bränslen. Odling av mikroalger som råvara för dessa ändamål har en stor fördel jämfört med odling av raps, majs och andra grödor. Alger kan odlas på oproduktiv mark och konkurrerar därmed inte med livsmedelsproduktionen. Anläggningen ligger i Borås, invigdes 2014 och är designad för utveckling av algodlingsmetoder med mål att leverera skräddarsydd biomassa i kontrollerad produktion av kemikalier och material. 


RISE – Cleaning Innovation

Cleaning Innovation är en testbädd för utveckling av rengöring och desinfektion och erbjuder oberoende utvärdering av teknik, kemikalier, material, utrustning och metoder.RISE – Modellering

Fysikalisk modellering innefattar att förklara fysikaliska system med matematiska modeller som har en fysikalisk grund. En fördel med dessa typer av modeller jämfört med black-box modeller är att datamängder som behövs för att parametersätta modellerna minimeras. Modellerna används i simuleringar för att skapa förståelse och kunskap över hur ett system presterar utan att behöva bygga dessa. Det här är värdefullt i utvecklingen av nya produkter, både vad gäller minimering av produktutvecklingstiden och produktutvecklingskostnaden. 


RISE – Processum

Processum är en industrinära och flexibel forsknings- och innovationspartner inom bioraffinaderi. Processum är också navet i en innovationsplattform som spänner över både gränser och branscher, nationellt och internationellt.


RISE – Samlade test & demo för livsmedel

RISE erbjuder ett antal testbäddar relevanta för livsmedelsföretag, bl a pilotproduktion av livsmedel (med omfattande processutrustning och expertkompetens inom produktutveckling, produktsäkerhet, produktionsanalys m.m.). Andra tillgängliga testbäddar är sensoriklaboratorium, skonsam torkning, grön extraktion, skonsam rengöring och desinfektion och mikrovågs- och infrarödbehandling.


RISE – Sensoriklabb

En nationellt ledande analytisk panel med lång erfarenhet och stor bredd av sensorik. Här kan upplevelsen av produkter testas enligt våra sinnen av en välutvecklad miljö med erfarna paneler. 


RISE – Testbädd för digitaliserat jordbruk

Syftet med testbädden är att skapa en arena för samarbete kring ny teknik för jordbruket. I testbädden ska  grunden läggas för att ta fram beslutsstödsystem för jordbruket och testa hur nya autonoma och elektrifierade maskinsystem kan användas i jordbruket. Insamlade kvalitetssäkrade data för växtodlingen ska användas för att bygga datadrivna beslutsstöd för densamma.


Sense Lab, Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan

Örebro universitet har öppnat ett sensoriskt laboratorium – Sense Lab. Syftet med forskningssatsningen är att man ska bedriva unik forskning inom sensorisk, multisensorik och värdskap med fokus på mat och hälsa.  Man kommer främst att samarbeta med forskningsinriktade företag inom livsmedel och restaurang. 


Torsåker gård – utvecklingscentrum för hållbara livsmedel

Torsåker gård är stiftelsen Axfoundations utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelsproduktion. I projekten på Torsåker gård möts bönder, forskare, livsmedelsförädlare, kockar och entreprenörer för att gemensamt driva utvecklingen framåt. ”På Torsåker vill vi vara där hållbarhet, näringsinnehåll och smak överlappar och förstärker varandra. Vi vill också att Torsåker ska vara i skärningspunkten mellan forskning och praktik och kunna testa det som lantbrukaren eller marknaden och alla däremellan inte har tid eller kunskap nog att göra själva. Genom att vara öppna och framför allt genom att göra saker tillsammans, hoppas och tror vi att Torsåker kan göra skillnad. Det finns så många think-tanks. Vi vill vara en *do-tank.”


Vinnova – ansvarig för testbäddar i Sverige

Vad är en testbädd? På Vinnova ses en testbädd som en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden. I Vinnovas kartläggning av testbäddar i Sverige gäller även att testbäddarna ska vara öppna för användare utanför den egna organisationen och kunna användas under längre tid av flera olika aktörer.