Business Model Canvas – livsmedelsanpassad

Verktyg som hjälper till att utveckla en affärsmodell. Ett strukturerat sätt att identifiera vad som ska säljas, vem som är kunden och kunderbjudandet. Utgår från en mall (canvas) med definierade steg i affärsmodelleringsprocessen som vart och ett gås igenom i workshopform.

Läs exempel på inbjudan här

Område: Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: RISE,
För vem: Enskilt företag eller grupp av företag
Strategisk tidshorisont för företag: Långsiktigt
Resultat: Företaget erhåller en strukturerad bild av vilka behov och resurser som behövs för att utveckla en specifik produkt eller tjänst.
Fördelar: Enskilt företag: Arbetsgrupp från företaget som tillsammans går igenom affärsmodelleringen ger inskt, förståelse och samsyn. Flera företag: Varje företag arbetar med sin egen "produkt" men inspireras av de andra i gruppen under processens gång. Ger en tydlighet i vad som behövs och vilka svagheter som finns (som behöver åtgärdas).
Genomförandetid: En dag, bör följas upp för genomförande av definierade aktiviteter
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Susanna Moore
E-Post: susanna.moore@ri.se
Telefon: