INSIKTER #12 från Macklean: KLIMAT

INSIKTER #12 från Macklean: KLIMAT

2020-10-25 Uncategorized 0

 

Trots att Sveriges livsmedelsproduktion är en av världens mest hållbara ger den upphov till omkring en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. För att minska livsmedelsbranschens klimatpåverkan krävs samarbete och engagemang från aktörer i alla led i värdekedjan och ansvarstagande för utsläpp bortom den egna verksamheten.

I rapporten lyfts två tydliga drivkrafter för ett stärkt klimatarbete hos svenska livsmedelsföretag fram: Växande krav på och intresse för produkter med lågt klimatavtryck, samt potential för kostnadsbesparingar i den egna verksamheten.

Utsläppen från livsmedelsproduktion sätts i relation till andra branscher, men i rapporten belyses också hur utsläppen inom livsmedelsvärdekedjan fördelar sig mellan olika led. Här framgår tydligt att en majoritet av utsläppen sker i primärproduktionen, men eftersom det ledet endast tar del av en tredjedel av intäkterna blir vikten av samarbete och gemensamma satsningar tydlig.

Rapporten beskriver tre delar i livsmedelsföretagens arbete på vägen mot minskad klimatpåverkan. Det första handlar om att arbeta med de direkta utsläppen från de egna verksamheten. Här behöver företagen utgå ifrån ett nuläge och därefter sätta upp mål och utarbeta en åtgärdsplan som kontinuerligt revideras och följs upp. En annan mycket viktig del handlar om att ta en aktiv roll för att minska även utsläppen uppströms i värdekedjan – de så kallade indirekta utsläppen. Här kan livsmedelsföretagen ta en stark roll genom sin position mitt i värdekedjan. Den tredje delen handlar om kommersialisering och kommunikation. I dagsläget finns en vilja hos konsumenter att betala mer för livsmedel med lägre klimatpåverkan, men för att kunna kapitalisera på detta behöver företagen ha en genomtänkt kommunikationsstrategi.

För att inspirera och ge praktiska exempel lyfter rapporten också upp en rad svenska företag i och kring den svenska livsmedelskedjan, som på ett eller annat sätt arbetar för en minskad klimatpåverkan. Rapporten avslutas med förslag på initiativ som kan behöva initieras på en systemnivå, som ligger bortom det enskilda företagets påverkan.

Läs mer och ladda ner hela Mackleans rapport HÄR